người khuyến tật

10 vấn đề về người khuyết tật trên toàn cầu

Người khuyết tật là một trong những nhóm người bị thiệt thòi nhất trên thế [...]