Mô tả chương trình đào tạo Cao đẳng Dược học

Tên ngành đào tạo: Dược học
Mã số ngành: 6720201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Thời gian đào tạo: 3 năm.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo người Dược trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục Tiêu đào tạo cụ thể

1.2.1. Về kiến thức:

– Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở.
– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm)
–  Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

1.2.2Về kỹ năng:

– Quản lý, cung ứng thuốc.
– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
– Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm.
– Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
– Hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ Dược có trình độ thấp hơn.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
– Coi trọng kết hợp Y – Dược học hiện đại với Y – Dược học cổ truyền.

1.2.4. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

*  Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết và vận dụng được một số kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam; về vai trò lãnh đạo, đường lối, chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, trong quá trình làm việc;
+ Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao;
+ Có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch, lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

* Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
+ Vận dụng được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Dược, sinh viên làm được công việc tại: Cơ sở bán thuốc, cung ứng thuốc từ Trung Ương, Tỉnh, Huyện, Xã, Phường, các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường Y, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác, các công ty dược phẩm.
– Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 2580 giờ (113 tín chỉ)
Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ (19 tín chỉ)
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2145 giờ (94 tín chỉ)
Khối lượng lý thuyết: 941 giờ
Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1533 giờ
Khối lượng giờ kiểm tra (lý thuyết và thực hành, thực tập): 106 giờ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *