Lịch học tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội về tổ chức tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa năm học 2020-2021.

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh sinh viên (HSSV) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục.

Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 23/10/2020 các lớp Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp khoá K20 sẽ tham gia, . Cụ thể như sau:

Lịch học tuần sinh hoạt chính trị Công dân đầu khóaLịch học tuần sinh hoạt chính trị công dân

Thông qua tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khoá 2020-2021, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

– Kết quả của HSSV tham dự chương trình đầu khóa, đầu năm học là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong năm học.

– Các HSSV chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp.

– Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *