định nghĩa về điều dưỡng
Định nghĩa Điều dưỡng – Nữ điều dưỡng theo dõi và chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện (minh họa)

Trong lĩnh vực Y tế nói chung và ngành ngành Y khoa bạn đã quá quen thuộc với các tên gọi như bác sĩ, dược sĩ,.. là những người nắm những chức vụ quan trọng để khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, song hành cùng bác sĩ, dược sĩ còn có các điều dưỡng viên với những nhiệm vụ khác nhau đóng vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống Y tế. Vậy bạn hiểu thế nào là định nghĩa điều dưỡng? Bài viết sau sẽ giải thích rõ cho bạn về định nghĩa trên. Theo Hội Điều dưỡng quốc tế định nghĩa về Điều dưỡng và Y tá như sau:

Định nghĩa về điều dưỡng

Điều dưỡng bao gồm chăm sóc tự trị và hợp tác của các cá nhân ở mọi lứa tuổi, gia đình, nhóm và cộng đồng, dù ốm hay khỏe và ở mọi cơ sở. Điều dưỡng bao gồm việc nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và chăm sóc những người ốm yếu, tàn tật và sắp chết. Vận động, thúc đẩy môi trường an toàn, nghiên cứu, tham gia vào việc định hình chính sách y tế và quản lý bệnh nhân và hệ thống y tế cũng như giáo dục cũng là những vai trò quan trọng của điều dưỡng. (ICN, 2002)

Định nghĩa dài

Điều dưỡng, là một phần không thể thiếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe, bao gồm việc nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc người ốm yếu về thể chất, tâm thần và người tàn tật ở mọi lứa tuổi, trong tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các môi trường cộng đồng khác. Trong phạm vi chăm sóc sức khỏe rộng rãi này, các hiện tượng mà y tá đặc biệt quan tâm là “phản ứng của cá nhân, gia đình và nhóm đối với các vấn đề sức khỏe thực tế hoặc tiềm ẩn” (ANA, 1980, P.9). Những phản ứng này của con người bao gồm rộng rãi từ các phản ứng phục hồi sức khỏe đối với một đợt bệnh tật riêng lẻ đến việc xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy sức khỏe lâu dài của dân số.

Chức năng duy nhất của y tá trong việc chăm sóc các cá nhân, dù ốm hay khỏe, là đánh giá phản ứng của họ đối với tình trạng sức khỏe của họ và hỗ trợ họ thực hiện các hoạt động góp phần vào sức khỏe hoặc phục hồi hoặc cho cái chết đàng hoàng mà họ sẽ thực hiện mà không cần sự trợ giúp nếu có. sức mạnh, ý chí hoặc kiến ​​thức cần thiết và để làm điều này theo cách giúp họ giành được hoàn toàn độc lập từng phần càng nhanh càng tốt (Henderson, 1977, tr.4). Trong môi trường chăm sóc sức khỏe tổng thể, y tá chia sẻ với các chuyên gia y tế khác và những người trong các lĩnh vực dịch vụ công khác về chức năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá để đảm bảo sự đầy đủ của hệ thống y tế trong việc tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và chăm sóc bệnh tật và người khuyết tật. (ICN, 1987)

định nghĩa y tá
Định nghĩa Y tá – Một y tá đang ân cần chăm sóc người bệnh tại một cơ sở y tế (minh họa)

Định nghĩa của một y tá

Điều dưỡng viên là người đã hoàn thành chương trình giáo dục điều dưỡng cơ bản, tổng quát và được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép hành nghề điều dưỡng tại quốc gia của mình. Giáo dục điều dưỡng cơ bản là một chương trình nghiên cứu được công nhận chính thức, cung cấp một nền tảng rộng rãi và vững chắc về khoa học hành vi, cuộc sống và điều dưỡng cho thực hành điều dưỡng nói chung, cho vai trò lãnh đạo và giáo dục sau cơ bản cho thực hành điều dưỡng chuyên khoa hoặc nâng cao. Y tá được chuẩn bị và được ủy quyền (1) tham gia vào phạm vi chung của thực hành điều dưỡng, bao gồm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, và chăm sóc những người bị bệnh thể chất, bệnh tâm thần và người tàn tật ở mọi lứa tuổi và trong tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các cài đặt cộng đồng khác; (2) thực hiện giảng dạy chăm sóc sức khỏe; (3) tham gia đầy đủ với tư cách là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe; (4) giám sát và đào tạo các trợ lý điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe; và (5) được tham gia vào nghiên cứu. (ICN, 1987)

Theo định nhĩa của Hội Điều dưỡng quốc tế
https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions

Nursing Definitions (Bản tiếng Anh)

Definition of Nursing

Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings. Nursing includes the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management, and education are also key nursing roles. (ICN, 2002)

Long definition

Nursing, as an integral part of the health care system, encompasses the promotion of health, prevention of illness, and care of physically ill, mentally ill, and disabled people of all ages, in all health care and other community settings. Within this broad spectrum of health care, the phenomena of particular concern to nurses are individual, family, and group “responses to actual or potential health problems” (ANA, 1980, P.9). These human responses range broadly from health restoring reactions to an individual episode of illness to the development of policy in promoting the long-term health of a population.

The unique function of nurses in caring for individuals, sick or well, is to assess their responses to their health status and to assist them in the performance of those activities contributing to health or recovery or to dignified death that they would perform unaided if they had the necessary strength, will, or knowledge and to do this in such a way as to help them gain full of partial independence as rapidly as possible (Henderson, 1977, p.4). Within the total health care environment, nurses share with other health professionals and those in other sectors of public service the functions of planning, implementation, and evaluation to ensure the adequacy of the health system for promoting health, preventing illness, and caring for ill and disabled people. (ICN, 1987)

Definition of a Nurse

The nurse is a person who has completed a program of basic, generalized nursing education and is authorized by the appropriate regulatory authority to practice nursing in his/her country. Basic nursing education is a formally recognised programme of study providing a broad and sound foundation in the behavioural, life, and nursing sciences for the general practice of nursing, for a leadership role, and for post-basic education for specialty or advanced nursing practice. The nurse is prepared and authorized (1) to engage in the general scope of nursing practice, including the promotion of health, prevention of illness, and care of physically ill, mentally ill, and disabled people of all ages and in all health care and other community settings; (2) to carry out health care teaching; (3) to participate fully as a member of the health care team; (4) to supervise and train nursing and health care auxiliaries; and (5) to be involved in research. (ICN, 1987)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *